Kodex práv pacientů

Kodex práv pacientů

 1. Pacient má právo na odbornou zdravotní péči kvalifikovanými pracovníky.
 2. Pacient má právo být ošetřen v čase nebo časovém intervalu, v kterém je objednán. Pacient je povinen včas informovat zdravotnické zařízení o zrušení objednání, a to nejpozději 48 hodin před termínem objednání. Pokud pacient včas nezruší objednání, musí doložit důvod absence.
 3. Pacient má právo na veškeré informace shromažďované o svém zdravotním stavu ve zdravotnické dokumentaci. Získat od svého lékaře potřebné informace před zahájením nového diagnostického nebo terapeutického postupu a klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu.
 4. Pacient má právo na ochranu svého soukromí při poskytování zdravotních služeb, na ohleduplný a důstojný přístup při léčbě.
 5. Pacient má právo být poučen o všech prováděných výkonech a tyto výkony jsou prováděny pouze za podmínky, že pacient poskytne svobodný a informovaný souhlas.
 6. Pacient má právo odmítnout léčbu a být informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí. Toto rozhodnutí musí stvrdit podepsáním negativního reversu.
 7. Pacient má právo vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu a určit si osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu a v jakém rozsahu mohou být informace poskytovány.
 8. Každý pacient má právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby jím určené, pokud je to v souladu s právními předpisy a nenarušuje poskytnutí zdravotní péče.
 9. Právo na svobodnou volbu lékaře odmítnout přijetí pacienta do své péče tehdy, jestliže by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči.
 10. Pacient má právo očekávat, že zdravotnické zařízení může pacienta předat jinému zdravotnickému zařízení, poté co mu bylo poskytnuto zdůvodnění a informace o nezbytnosti předání.
 11. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou.
 12. Pacient má právo znát jména všech osob, které se podílejí na poskytování zdravotní péče.
 13. Pacient má být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a způsobu jeho úhrady. Ceníky jsou zveřejněny v prostorech zdravotnického zařízení a na webových stránkách medicinaplus.cz.
 14. Pacient má právo na to, aby při jednání s ním nebo pracovníky zdravotnického zařízení respektovali kulturní zvyky, rozdíly a spirituální potřeby osob, se kterými jednají.
 15. Pacient nebo jeho blízcí mají právo vyjádřit nespokojenost s průběhem poskytování zdravotní péče formou písemné stížnosti předané na recepci zdravotnického zařízení.
 16. Pacient, jehož komunikační schopnosti jsou omezené v důsledku handicapu, má právo na zajištění přeměřené podpory ze strany pracovníků zdravotnického zařízení.

Práva dětských pacientů

 1. Děti mají mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci.
 2. Děti, anebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Musí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.
 3. Děti, anebo jejich rodiče mají právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě má být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.
 4. S dětmi se má zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich soukromí.
 5. Dětem se má dostávat péče náležitě školeným personálem, který si je plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.
 6. Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám a požadavkům a aby zároveň vyhovovalo bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti.