Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů v organizaci MEDICINA PLUS

Rádi bychom Vás informovali o způsobu zpracování Vašich osobních údajů v rámci poskytování zdravotní péče ve společnostech, které jsou součástí organizace MEDICINA PLUS.

Níže uvedené informace slouží k zajištění Vaší plné a transparentní informovanosti o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, k jakým účelům je využíváme a jakým způsobem s nimi nakládáme. Zpracování Vašich osobních údajů je v souladu s právním předpisem NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení”.

Osobní údaje zpracováváme následujících subjektů:

 • Pacienti
 • Obchodní partneři, klienti

Zpracování osobních údajů pacientů

Poskytování Vašich osobních údajů za účelem poskytnutí zdravotní péče organizací MEDICINA PLUS je zákonným požadavkem vyplývajícím ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“) a Vy jako pacient máte povinnost tyto údaje poskytnout, stejně jako organizace MEDICINA PLUS má povinnost tyto údaje po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že Vám organizace MEDICINA PLUS nebude moci poskytnout zdravotní služby a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

Správci osobních údajů v rámci organizace MEDICINA PLUS:

 • MEDICINA PLUS Ambulance s.r.o.

se sídlem Hvězdova 1601, Praha 4, 140 00

IČ 056 68 999

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268695

 • GYNPRAXE s.r.o.

se sídlem Blanická 922/25, Praha 2, 120 00

IČ 241 68 246

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184991

 • PHARMACY PLUS a.s.

se sídlem Hvězdova 1601, Praha 4, 140 00

IČ 270 92 321

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8942

 • MEDICINA PLUS Logopedie s.r.o.

se sídlem Hvězdova 1601, Praha 4, 140 00

IČ 256 87 476

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61223

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje organizace MEDICINA PLUS zpracovává v souladu s Nařízením a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V rámci provozu odborných ambulancí zpracováváme:

 • osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci v rozsahu jméno, příjmení, titul, bydliště, číslo pojištěnce, datum narození, zdravotní pojišťovna, pohlaví, statní příslušnost
 • údaje o Vašem zdravotním stavu (diagnóza, výsledky Vašich vyšetření)
 • osobní údaje umožňující nám kontakt s Vámi v rozsahu telefon a e-mail
 • osobní údaje osob, které jste uvedli jako kontaktní pro poskytování informací o Vašem stavu v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, telefon, případně e-mail
 • v případě nahlížení do zdravotnické dokumentace bude za tímto ověření totožnosti zpracováno i číslo dokladu totožnosti a podpis

V rámci provozu kamenných lékáren zpracováváme:

 • osobní údaje potřebné pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v rozsahu jméno, příjmení, číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovna, bydliště, případně diagnóza
 • osobní údaje poskytnuté za účelem poskytování výhod a slev v rámci vystavení klientské karty v rozsahu jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození
 • osobní údaje poskytnuté za účelem nabídky produktů v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mail
 • osobní údaje poskytnuté za účelem pronájmu odsávaček mateřského mléka v rozsahu jméno, příjmení, titul, bydliště, číslo dokladu totožnosti, telefon, podpis
 • osobní údaje poskytnuté za účelem řešení reklamací v rozsahu jméno, příjmení, titul, bydliště, e-mail, telefon, podpis

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje, které zpracovává organizace MEDICINA PLUS za účelem poskytování zdravotní péče, jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou, a to dle lhůt stanovených v právními předpisy (příloha č. 3 Vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, dle zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů).

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu uchováváme po dobu uvedenou na příslušném souhlasu nebo do jeho odvolání.

Osobní údaje zpracovávané na základě smlouvy jsou uchovávány po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy.

Po skončení doby oprávněného zpracování Vašich osobních údajů jsou tyto údaje zlikvidovány v souladu s relevantními právními předpisy.

Za jakým účelem a na základě jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

 • Za účelem vedení zdravotnické dokumentace a další účely související s poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností na základě plnění zákonných povinností zdravotnického zařízení podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví.
 • Za účelem výdeje léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na základě plnění zákonných povinností podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů v oblasti provozování kamenné lékárny.
 • Za účelem prodeje, pronájmu na základě plnění zákonných povinností podle zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Za účelem poskytování výhod a slev v rámci vystavení klientské karty a zasílání nabídky produktů na základě Vašeho souhlasu.
 • Za účelem sdělování výsledků vyšetření jiným způsobem než osobně na základě Vašeho souhlasu.

 Komu dále poskytujeme Vaše osobní údaje?

 • Dalším zdravotnickým zařízením, zdravotním pojišťovnám, státním organizacím, které vstupují do procesu evidence, léčby, kontroly a kontaktu s pacientem, rejstříkům (NZIS).
 • Našim zpracovatelům, kteří pro organizaci MEDICINA PLUS provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy.
 • Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy organizaci MEDICINA PLUS poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.
 • Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
 • Dalším subjektům, a to pouze s Vaším souhlasem.

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?

Máte právo si vyžádat informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete prostřednictvím e-mailu gdpr@medicinaplus.cz nebo osobně na provozovnách.

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,
 • době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,
 • zdrojích osobních údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Organizace MEDICINA PLUS Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, můžeme požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

V případě, že jste nám osobní údaje poskytli na základě souhlasu, máte právo:

 1. získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
 2. na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete nás požádat o:

 1. opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě
 2. omezení (blokaci) zpracování.

Organizace MEDICINA PLUS Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Jak provést změnu ve Vašich osobních údajích?

Pro náležité a správné zpracování je třeba nám oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde, a to přímo na jedné z našich provozoven.

Kde se můžete informovat nebo podat námitku na zpracování osobních údajů?

Pokud budete mít výhrady ke zpracování Vašich osobních údajů organizací MEDICINA PLUS, můžete se obrátit na nás jako správce Vašich údajů prostřednictvím e-mailu gdpr@medicinaplus.cz nebo osobně na provozovnách.

V případě nečinnosti z naší strany nebo pokud Vás neuspokojí naše vyřízení Vaší žádosti, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Zpracování osobních údajů obchodních partnerů a klientů

Poskytování Vašich osobních údajů za účelem uzavření smluvního vztahu, jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze plynoucích smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).

Správci osobních údajů v rámci organizace MEDICINA PLUS:

 • MEDICINA PLUS s.r.o.

se sídlem Na bojišti 1950/2, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ 257 62 737

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67981

 • MEDICINA PLUS Ambulance s.r.o.

se sídlem Hvězdova 1601, Praha 4, 140 00

IČ 056 68 999

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268695

 • GYNPRAXE s.r.o.

se sídlem Blanická 922/25, Praha 2, 120 00

IČ 241 68 246

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184991

 • PHARMACY PLUS a.s.

se sídlem Hvězdova 1601, Praha 4, 140 00

IČ 270 92 321

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8942

 • MEDICINA PLUS Logopedie s.r.o.

se sídlem Hvězdova 1601, Praha 4, 140 00

IČ 256 87 476

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61223

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje organizace MEDICINA PLUS zpracovává v souladu s Nařízením a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V rámci provozu organizace a obchodní činnosti organizace jsou zpracovávány:

 • osobní údaje nutné pro obchodní jednání v rozsahu jméno, příjmení, titul, pozice, e-mail, telefon
 • osobní údaje nezbytné pro uzavření smluvního vztahu v rozsahu jméno, příjmení, titul, pozice, podpis, případně i bydliště, datum narození a rodné číslo (jedná se o veřejně dostupné informace uvedené v Obchodním rejstříku)
 • osobní údaje zaměstnanců a třetích stan, které uvedl obchodní partner, umožňující nám kontakt s Vámi v rozsahu jméno, příjmení, titul, pozice, e-mail, telefon

V rámci provozu e-shopu zpracováváme:

 • osobní údaje získávané a zpracovávané v souvislosti s provozem e-shopu v rozsahu jméno, příjmení, telefon, bydliště, e-mail

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracovávané na základě smlouvy jsou uchovávány po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy včetně trvání reklamační lhůty.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu uchováváme po dobu uvedenou na příslušném souhlasu nebo do jeho odvolání.

Po skončení doby oprávněného zpracování Vašich osobních údajů jsou tyto údaje zlikvidovány v souladu s relevantními právními předpisy.

Za jakým účelem a na základě jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

 • Za účelem prodeje, pronájmu na základě plnění zákonných povinností podle zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Za účelem poskytování výhod a slev v rámci vystavení klientské karty a zasílání nabídky produktů na základě Vašeho souhlasu.
 • Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Za účelem kontaktních jednání s Vámi v rámci realizace smluvního vztahu, jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, a to na základě právní povinnosti a našeho oprávněného zájmu.

 Komu dále poskytujeme Vaše osobní údaje?

 • Našim zpracovatelům, kteří pro organizaci MEDICINA PLUS provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy.
 • Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy organizaci MEDICINA PLUS poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.
 • Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
 • Dalším subjektům, a to pouze s Vaším souhlasem.

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?

Máte právo si vyžádat informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete prostřednictvím e-mailu gdpr@medicinaplus.cz nebo osobně na provozovnách.

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,
 • době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,
 • zdrojích osobních údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Organizace MEDICINA PLUS Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, můžeme požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

V případě, že jste nám osobní údaje poskytli na základě souhlasu, máte právo:

 1. získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
 2. na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete nás požádat o:

 1. opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě
 2. omezení (blokaci) zpracování.

Organizace MEDICINA PLUS Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Jak provést změnu ve Vašich osobních údajích?

Pro náležité a správné zpracování je třeba nám oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde, a to přímo na jedné z našich provozoven.

Kde se můžete informovat nebo podat námitku na zpracování osobních údajů?

Pokud budete mít výhrady ke zpracování Vašich osobních údajů organizací MEDICINA PLUS, můžete se obrátit na nás jako správce Vašich údajů prostřednictvím e-mailu gdpr@medicinaplus.cz nebo osobně na provozovnách.

V případě nečinnosti z naší strany nebo pokud Vás neuspokojí naše vyřízení Vaší žádosti, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.